نویسنده = حسین مهربان
ارزیابی ژنتیکی پارامترهای منحنی رشد با مدل‌های مختلف غیرخطی در گوسفندان کردی شمال خراسان

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 53-64

10.22034/bilj.2022.153231

سونیا زکی زاده؛ داوودعلی ساقی؛ مهدی الهی نرشیزی؛ حسین مهربان


تأثیر عوامل محیطی و نوع اسپرم بر نرخ گیرایی تلیسه‌های هلشتاین

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 77-89

10.22034/bilj.2022.148474

فریدون مهدیه بروجنی؛ نصراله پیرانی؛ حسین مهربان