نویسنده = محمدتقی بیگی نصیری
بررسی روند تغییرات سالانه تبارآمیزی و ارزیابی اثر آن بر صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 61-75

10.22034/bilj.2022.148470

معصومه شایسته؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ آذر راشدی ده صحرایی