دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 5-103 
1. کنکاشی تحلیلی بر ابزارها و سازوکارهای فراژنتیک: با تاکید بر اهمیت در اصلاح نژاد دام

صفحه 5-39

زهرا بیرانوند؛ مصطفی قادری زفره ای؛ فرجاد رفیعی؛ علی جعفری؛ کیانوش زرین کاویانی؛ سعید کدخدایی؛ علی نقی کشتکاران


5. تأثیر عوامل محیطی و نوع اسپرم بر نرخ گیرایی تلیسه‌های هلشتاین

صفحه 77-89

فریدون مهدیه بروجنی؛ نصراله پیرانی؛ حسین مهربان