دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-87