نویسنده = روشنفکر، هدایت اله
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه مدل‌های مختلف حیوانی جهت برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زندی

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 61-79

آذر راشدی ده صحرائی؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ هدایت اله روشنفکر؛ عباس مسعودی


2. بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پیش از شیرگیری و بعد از شیرگیری گوسفندان لری با استفاده از مدل تک متغیره

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 80-95

زهرا یگانه پور؛ هدایت اله روشنفکر؛ جمال فیاضی؛ میرحسن بیرانوند؛ محمد قادرزاده


شماره‌های پیشین نشریه