نمایه نویسندگان

ا

 • اسکندری نسب، مرادپاشا برآورد روندهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد با استفاده از بهترین مدل در گوسفندان مغانی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 35-46]
 • اقبال، علیرضا برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت نسبت چربی به پروتئین شیر در گاوهای شیری ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 5-21]

ب

 • باشتنی، مسلم برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت نسبت چربی به پروتئین شیر در گاوهای شیری ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 5-21]
 • برزگری، ابوالفضل آنالیز بیوانفورماتیکی و شناسایی پلی مورفیسم های جدید نوکلئوتیدی اگزون شماره ی 2 ژن Ovar MHC-DRB1 در گوسفندان نژاد بومی قزل [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 59-72]
 • بهدانی، الهام تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در سنین مختلف در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از روش آماری بیزی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 43-58]
 • بیرانوند، میر حسن بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پیش از شیرگیری و بعد از شیرگیری گوسفندان لری با استفاده از مدل تک متغیره [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 75-88]

پ

 • پاپی، نادر مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 19-29]
 • پسندیده، رضا بررسی چند شکلی ژنCTSK و ارتباط آن با صفات لاشه و فراسنجه‏های خونی در گوسفندان آمیخته افشاری×برولامرینو با روش PCR-SSCP [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 23-33]
 • پسندیده، رضا مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 19-29]
 • پسندیده، مجید بررسی چند شکلی ژنCTSK و ارتباط آن با صفات لاشه و فراسنجه‏های خونی در گوسفندان آمیخته افشاری×برولامرینو با روش PCR-SSCP [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 23-33]

ج

 • جوانمرد، آرش آنالیز بیوانفورماتیکی و شناسایی پلی مورفیسم های جدید نوکلئوتیدی اگزون شماره ی 2 ژن Ovar MHC-DRB1 در گوسفندان نژاد بومی قزل [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 59-72]

ح

 • حاجی‌علیزاده، رحمان آنالیز بیوانفورماتیکی و شناسایی پلی مورفیسم های جدید نوکلئوتیدی اگزون شماره ی 2 ژن Ovar MHC-DRB1 در گوسفندان نژاد بومی قزل [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 59-72]

ر

 • راشدی ده‌صحرائی، آذر مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 19-29]
 • راشدی ده صحرائی، آذر مقایسه مدل‌های مختلف حیوانی جهت برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زندی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 57-73]
 • راشدی ده صحرایی، آذر تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در سنین مختلف در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از روش آماری بیزی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 43-58]
 • رافت، سید عباس آنالیز بیوانفورماتیکی و شناسایی پلی مورفیسم های جدید نوکلئوتیدی اگزون شماره ی 2 ژن Ovar MHC-DRB1 در گوسفندان نژاد بومی قزل [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 59-72]
 • رحیم‌نهال، سمیه مقایسه توان پیش‌بینی شبکه‌ عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه جهت پیش‌بینی وزن یک‌سالگی بزهای نژاد رائینی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 73-82]
 • رحیمی رضایی، اعظم ارتباط بین هاپلوتیپ های ژن بتا 4-دیفنسین با صفات تولیدی شیر و تعداد سلول های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 47-55]
 • رضایی، مریم برآورد روندهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد با استفاده از بهترین مدل در گوسفندان مغانی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 35-46]
 • روشنفکر، هدایت الله بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پیش از شیرگیری و بعد از شیرگیری گوسفندان لری با استفاده از مدل تک متغیره [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 75-88]

ش

 • شریفی، افروز مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 19-29]
 • شریفی‌نژاد، حامد بررسی چند شکلی ژن TGFβ3 و ارتباط آن با صفات رشد در جوجه‌ های گوشتی سویه راس [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 31-42]

ع

 • عزیزی، ایوب مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 19-29]

ف

 • فرهنگ فر، همایون برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت نسبت چربی به پروتئین شیر در گاوهای شیری ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 5-21]
 • فیاضی، جمال بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پیش از شیرگیری و بعد از شیرگیری گوسفندان لری با استفاده از مدل تک متغیره [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 75-88]

ق

 • قادرزاده، محمد بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پیش از شیرگیری و بعد از شیرگیری گوسفندان لری با استفاده از مدل تک متغیره [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 75-88]
 • قاسمی میمندی، مهرداد بررسی تنوع ژنتیکی شترهای بومی شمال استان کرمان با استفاده از آماره های F [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 5-17]

م

 • محقق دولت آبادی، مصطفی ارتباط بین هاپلوتیپ های ژن بتا 4-دیفنسین با صفات تولیدی شیر و تعداد سلول های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 47-55]
 • محمدآبادی، محمدرضا بررسی تنوع ژنتیکی شترهای بومی شمال استان کرمان با استفاده از آماره های F [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 5-17]
 • محمدپناه، مهشید برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت نسبت چربی به پروتئین شیر در گاوهای شیری ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 5-21]
 • محمدی، لیلا بررسی چند شکلی ژنCTSK و ارتباط آن با صفات لاشه و فراسنجه‏های خونی در گوسفندان آمیخته افشاری×برولامرینو با روش PCR-SSCP [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 23-33]
 • مسعودی، عباس مقایسه مدل‌های مختلف حیوانی جهت برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زندی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 57-73]
 • مسعودی، عباس مقایسه توان پیش‌بینی شبکه‌ عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه جهت پیش‌بینی وزن یک‌سالگی بزهای نژاد رائینی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 73-82]
 • منتظر تربتی، محمد باقر بررسی چند شکلی ژن TGFβ3 و ارتباط آن با صفات رشد در جوجه‌ های گوشتی سویه راس [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 31-42]
 • منتظری، مهدیه بررسی تنوع ژنتیکی شترهای بومی شمال استان کرمان با استفاده از آماره های F [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 5-17]

ه

 • هرکی نژاد، محمدطاهر بررسی چند شکلی ژنCTSK و ارتباط آن با صفات لاشه و فراسنجه‏های خونی در گوسفندان آمیخته افشاری×برولامرینو با روش PCR-SSCP [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 23-33]

ی

 • یگانه پور، زهرا بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پیش از شیرگیری و بعد از شیرگیری گوسفندان لری با استفاده از مدل تک متغیره [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 75-88]