مقایسه‌ی برخی خصوصیات مورفومتریک لاشه در سویه‌های جوجه‌گوشتی راس و کاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دو سویه­ ی راس و کاب از جمله جوجه ­های گوشتی به­ شمار می ­روند که ضریب تبدیل مطلوب، آن­ها را به­ عنوان یکی از مناسب­  ترین مرغان گوشتی تبدیل کرده است. در این آزمایش به منظور بررسی خصوصیات مورفومتریک نمونه­ گیری از 134 جوجه­ ی گوشتی در استان خراسان جنوبی جهت مقایسه­ ی آماری 13 پارامتر لاشه (وزن زنده، وزن لاشه بدون پر، وزن سینه، وزن ران، پشت+گردن، بال، کبد، قلب، بورس­فابرسیوس، طحال، پانکراس، پیش معده+سنگدان، چربی محوطه بطنی) انجام شد و تحلیل آماری داده ­ها نشان داد، خصوصیت (وزن زنده، وزن لاشه­ی بدون پر، وزن سینه، وزن ران، پشت+گردن، بال، بورس، طحال، پانکراس، پیش­معده+سنگدان و چربی محوطه ­ی بطنی) در دو سویه ­ی راس و کاب با یک ­دیگر تفاوت معنی­ دار آماری دارند (P<0.01). وزن کبد در این دو سویه تفاوت معنی­ دار آماری قابل توجهی را نشان نداد. میانگین وزن اندام­ه ای خوراکی نشان داد، راندمان تولید گوشت و مطلوبیت سویه­ی راس در مقایسه با سویه ­ی کاب بالاتر است.

کلیدواژه‌ها