تعیین بهترین درصد ژنی گاو هلشتاین برعملکرد صفات تولیدی گاوهای استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به­ منظور تعیین بهترین درصد ژنی گاو هلشتاین بر عملکرد صفات تولیدی گاوهای استان مرکزی˓ از رکوردهای 305 روز صفات تولیدی مربوط به دوره اول شیردهی 20000 رأس گاو شیری استان مرکزی استفاده شد. این داده‌ها طی سال‌های 1392-1378 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع­آوری شده‌اند. جهت تعیین معنی‌دار بودن عوامل ثابت (اثر گله˓ سال و فصل زایش˓ اثر اسپرم و اثر درصد ژنی) و سن زایش به­ عنوان اثر متغیر از رویه GLM˓ نرم افزار SAS 9.1 استفاده گردید. بررسی روی گاوهای شیری با نسبت‌های مختلف درصد ژنی هلشتاین شامل 12˓ 25˓ 50˓ 62، 68، 75، 81، 84، 87، 90، 92 درصد انجام شد. مؤلفه‌های واریانس و کواریانس فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی با نرم‌افزار Wombat برآورد شدند. سپس شاخص انتخابی برای ترکیب این صفات ساخته شد که برای تولید شیر˓ مقدار چربی و مقدار پروتئین به­ترتیب 2336/0˓ 1318/0 و 1026/0- برآورد شد. و بهترین میزان درصد ژنی هلشتاین در گاوهای شیری استان مرکزی براساس این شاخص با مقایسه میانگین حداقل مربعات این شاخص برای سطوح مختلف درصد ژنی هلشتاین و رگرسیون خطی ساده تعیین شد. براساس این تحقیق بهترین میزان درصد ژنی هلشتاین 92-84 درصد به­ دست آمد. میزان درصد ژنی روی میانگین تولید شیر˓ مقدار چربی و پروتئین تأثیر مثبتی داشته است و باعث افزایش میانگین تولید می‌شود.

کلیدواژه‌ها