تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در سنین مختلف در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از روش آماری بیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش پارامترهای ژنتیکی و اجزای (کو) واریانس برای صفات وزن تولد، سه، شش، نه­ ماهگی، میزان اضافه وزن روزانه و نسبت کلیبر از تولد تا سه ماهگی و همچنین از سه ماهگی تا نه­ ماهگی در جمعیت بز کرکی خراسان جنوبی مربوط به ایستگاه سربیشه در یک دوره 16 ساله (از سال 1376 تا سال 1392) تخمین زده شد. در این مطالعه اطلاعات مربوط به 2544 رکورد دام که شامل 149 پدر و 851 مادر بودند، با استفاده از نرم­ افزار MTGSAM مورد آنالیز قرار گرفت. برای تمامی صفات، شش مدل حیوانی مختلف مورد آزمون قرار گرفت. برای صفات وزن شش، نه ماهگی، میزان اضافه وزن روزانه و نسبت کلیبر از سه ماهگی تا یک سالگی، مدل دوم به عنوان مناسب­ ترین مدل انتخاب گردید. وراثت­ پذیری مستقیم برای صفات مورد بررسی در دامنه 01/0 تا 36/0 تخمین زده شد به طوری که صفت وزن تولد دارای بالاترین وراثت ­پذیری (36/0) و صفات میزان اضافه وزن و نسبت کلیبر از تولد تا سه ماهگی دارای کم ترین وراثت­ پذیری (01/0) بود. روندهای فنوتیپی و ژنتیکی برای کلیه صفات به صفر برآورد شد و معنی­ دار نبود. تفاوت در برآورد این روندها در مقایسه با سایر گزارشات را می­توان در ارتباط با تفاوت در نژاد، مدل و روش­های محاسباتی، اثرات محیطی و اثر متقابل آن با عوامل ژنتیکی، وضعیت تغذیه و آب و هوا جستجو کرد.

کلیدواژه‌ها