بررسی چند شکلی ژن TGFβ3 و ارتباط آن با صفات رشد در جوجه‌ های گوشتی سویه راس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق به منظور شناسایی چند شکلی­ های قسمتی از ژن فاکتور موثر بر رشد بتا-3 (TGFβ3) در جوجه های گوشتی سویه راس با استفاده از تکنیک واکنش های زنجیره‌ای پلیمراز و روش آرایش فرم فضایی رشته­های منفرد (PCR-SSCP) انجام شد. به‌این منظور بطور تصادفی از تعداد 200 قطعه جوجه خونگیری به عمل آمد، و سپس DNA ژنومی آنها استخراج گردید. برای تعیین کیفیت DNA های استخراجی از ژل آگارز 1%  استفاده شد. سپس با استفاده از یک جفت پرایمر اختصاصی طی واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) قطعه‌ای از ژن به اندازه 294 جفت باز از ناحیه قسمتی از اینترون چهار و کل اگزون پنجم این ژن تکثیر گردید، و در نهایت برای مشخص شدن باندها از ژل آکریلامید و رنگ آمیزی به روش نیترات نقره استفاده شد. تجزیه و تحلیل الگوهای باندی منجر به شناسایی سه الگو باندی AA، AB و BB  شد، که فراوانی آنها به ترتیب برابر با 52/0، 42/0 و 06/0 بدست آمد. و دو آلل A و B با فراوانی 73/0 و 27/0 در جمعیت مورد مطالعه شناسایی شد. شاخص شانون و تعداد آلل موثر برای این جایگاه از ژن TGFβ3 به ترتیب 5833/0 و 6507/1 بدست آمد. برای تایید نتایج حاصل از PCR-SSCP برخی نمونه ها از هر ژنوتیپ تعیین توالی مستقیم شدند. مقایسه میانگین حداقل مربعات ژنوتیپ‌های مختلف نشان داد که چندشکلی ژن TGFβ3 با صفات درصد وزن ران و درصد وزن لاشه ارتباط معنی‌داری دارد. 

کلیدواژه‌ها