بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پیش از شیرگیری و بعد از شیرگیری گوسفندان لری با استفاده از مدل تک متغیره

چکیده

داده‌های مورد استفاده در پژوهش حاضر مربوط به صفات رشد گوسفندان لری می‌باشد که طی سال‌های 1380 تا 1389 توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان جمع آوری شد. صفات رشد شامل وزن بدن در سنین مختلف (تولد، سه‌ماهگی، شش‌ماهگی و نه‌ماهگی) بودند. میانگین وزن گوسفند لری در بدو تولد (kg49/3) و در وزن نه‌ماهگی(kg79/29) بود. جهت تعیین عوامل محیطی مؤثر بر این صفات از نرم افزار آماری    SAS 9.1 و جهت برآورد پارامتر­‌های ژنتیکی با 6 مدل مختلف در قالب مدل حیوانی با تجزیه تک صفتی و با روش REML با استفاده از نرم افزار WOMBAT استفاده شد. عوامل محیطی شامل سال ‌تولد، جنس‌ بره، تیپ ‌تولد و سن مادر هنگام زایش بودند که اثر سال‌ تولد و سن مادر در هنگام زایش، بر کلیه صفات معنی­‌دار بود (0001/0>P). اثر تیپ‌‌ تولد ‌بره و جنس ‌بره بر همه صفات به غیر از وزن نه‌ماهگی معنی‌دار بود (0001/0>P). وراثت‌پذیری مستقیم با مناسب‌ترین مدل برازش شده برای صفات وزن ‌تولد، وزن ‌شیرگیری، وزن شش ‌ماهگی و وزن نه‌ماهگی به ترتیب 34/0، 01/0، 16/0، 10/0 و وراثت‌پذیری مادری برای صفات مزبور به ترتیب 16/0، 03/0، 05/0، 06/0 برآورد گردید.