ارتباط بین هاپلوتیپهای ژن بتا 4-دیفنسین با صفات تولیدی شیر و تعداد سلولهای بدنی در گاوهای هلشتاین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دیفنسین­ ها گروهی از پروتئین ­های کاتیونی ضدمیکروبی هستند که در سیستم ایمنی ذاتی پستانداران فعالیت دارند. از این رو، ژن­های کد کننده این پروتئین­ها می ­توانند به عنوان نشانگر ژنتیکی برای مقاومت به بیماری در گاوهای شیری در نظرگرفته شوند. در مطالعات متعددی ارتباط چندشکلی­ های ژن بتا 4-دیفنسین و صفات سلامت و تولید در گاوهای شیری گزارش شده است. هدف از این تحقیق یافتن ارتباط بین هاپلوتیپ­ های ناحیه اینترون ژن بتا-4دیفنسین با صفات تولید شیر و تعداد سلول­ های بدنی درگاوهای هلشتاین ایران بود. برای این منظور، بخشی از ناحیه اینترون این ژن ( 2100 الی 2493) توسط تکنیک تفاوت فرم فضایی رشته­ های منفرد (SSCPs) در 189 راس گاو هلشتاین ایران تعیین هاپلوتیپ شد. تعداد 5 الگوی مجزا SSCPs (A، B، C، D و E) در کل نمونه­ های بررسی شده مشاهده شد که فراوانی آن­ها در جمعیت مورد مطالعه به ترتیب 66/75، 17/12، 46/8 ، 12/2 و 59/1 بودند. آنالیز ارتباطی بین هاپلوتیپ و فنوتیپ برای داده­ های صفات تولید شیر و تعداد سلول های بدنی انجام شد. هیچ ارتباط معنی­ داری بین هاپلوتیپ­ های ژن بتا-4دیفنسین و صفات مورد مطالعه مشاهده نشد. اگرچه، تمایل نزدیک به معنی داری بین هاپلوتیپ­ ها و صفت مقدار تولید شیر روزانه مشاهده گردید (1/0=p).

کلیدواژه‌ها