بررسی چند شکلی ژنCTSK و ارتباط آن با صفات لاشه و فراسنجه‏های خونی در گوسفندان آمیخته افشاری×برولامرینو با روش PCR-SSCP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور بررسی ارتباط بین چندشکلی در اگزون 6 ژن CTSK با صفات لاشه و فراسنجه ‏های خونی در گوسفندان آمیخته افشاری×برولامرینو، از 97 رأس گوسفند نر این نژاد از ایستگاه دامپروری دانشگاه زنجان خون گیری انجام گرفت. DNA ژنومی با روش فنل-کلروفورم استخراج و سپس یک قطعه 500 جفت بازی از این ژن توسط واکنش زنجیره‏ای پلیمراز (PCR) تکثیر شد. الگوهای باندی این ژن برای تمام حیوانات با استفاده از روشSSCP -PCR شناسایی و سپس توالی ‏یابی شدند. برای این ژن در ناحیه مورد مطالعه دو الگوی باندی GG و GA با فراوانی به ترتیب 74/0 و 26/0 مشاهده شد. آزمون کای مربع نشان داد که جمعیت مورد مطالعه در تعادل هاردی-واینبرگ قرار نداشت. الگوی‏ GG به طور معنی‏ داری با افزایش صفات وزن دنبه، ضخامت و سطح مقطع عضله و کاهش کلسترول و VLDL ارتباط داشت. با این حال، برای استفاده از این جایگاه ژنی در برنامه‏ های اصلاح نژادی بر مبنای انتخاب به کمک نشانگر، به تحقیقات بیش تر با اندازه نمونه‏ بزرگ تر در آینده نیاز است.

کلیدواژه‌ها