اثر درون‏زادآوری بر کمیت و کیفیت شیر گاومیش‏های استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نژاد دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 هیِت علمی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 استاد اصلاح نژاد دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

با توجه به افزایش افراد جامعه و در مقابل آن نیاز انسان به مصرف پروتئین مورد نیاز بدن، بشر را به این فکر فروبرد که با اصلاح دامهای بومی بتواند میزان پروتئین مورد نیاز جامعه را تأمین نماید. هدف این پژوهش بررسی مقدار همخونی و تغییرات آن در طی 3 دهه اخیر در میان جمعیت گاومیش‏ خوزستان بود. اطّلاعات شجره 21009 رأس گاومیش از 218گله جمع‏آوری شده توسط مرکز اصلاح‏نژاد و بهبود کشور در طی سالهای1360 تا 1390 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که تعداد حیوانات همخون در شجره 1200رأس بود. میانگین ضریب همخونی کل جمعیت و جمعیت همخون به ترتیب برابر 8/0 و 77/10درصد برآورد گردید. روند تغییرات سالیانه ضریب همخونی 05/0 درصد و به لحاظ آماری معنی‏دار بود(01/0>P). همچنین همخونی در جامعه گاومیش خوزستان اثر منفی بر کمیت و کیفیت شیر تولیدی نداشته است و با در نظر داشتن این موضوع  باید با مدیریت مناسب و برنامه‏های مطلوب می‏توان از افزایش سریع و روبه افزایش همخونی جلوگیری نمود. تا از اثرات منفی همخونی بر روی کمیت و کیفیت شیر جلوگیری گردد.

کلیدواژه‌ها