بررسی اثر وراثت سیتوپلاسمی بر صفات رشد در گوسفند عربی با استفاده از روش بیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
در این تحقیق، به­منظور بررسی اثر توارث سیتوپلاسمی برصفات رشد، از تعداد کل 19717 رکورد مربوط به گوسفندان نژاد عربی استفاده گردید. با دنبال کردن لاین­های سیتوپلاسمی از نتاج والدین این نژاد، منابع اولیه سیتوپلاسمی مشخص شد. نرم افزار آماری SAS نسخه ی 1/9، جهت تعیین عوامل محیطی مؤثر بر این صفات و از نرم افزارMTGSAM  جهت برآورد پارامترهای ژنتیکی، با روش آماری بیزی مورد استفاده قرار گرفت. اثرات ثابت شامل جنس ، تیپ تولد ، سن مادر و سال تولد در سطح (0۱/0p <) معنی­دار به­دست آمد. با استفاده از روش آمار بیزی براساس کم­ترین میزان معیار آکائیک بهترین مدل­ها برای صفات وزن تولد، سه ماهگی، شش ماهگی، نه ماهگی و یک­سالگی به­ترتیب مدل های 5، 5، 3، 4، 3 بودند. مقدار توارث سیتوپلاسمی به­دست آمده برای وزن تولد، سه ماهگی به­ترتیب برابر با 0۲/ 0و 0۳/0 و برای وزن شش ماهگی، نه ماهگی و یک­سالگی توارث سیتوپلاسمی در سطح ناچیزی 008/0 مشاهده گردید. همچنین مقدار واریانس سیتوپلاسمی مشاهده شده برای وزن تولد و وزن سه­ماهگی در گوسفندان عربی به­ترتیب برابر با 0۰۴/0 و ۴۱/0 و برای وزن شش ماهگی تا یک­سالگی واریانس سیتوپلاسمی مشاهده نگردید. به­طور­کلی اگرچه برای صفت وزن سهم اثر توارث سیتوپلاسمی 008/0 بود اما منظور نمودن اثرات مادری و اثر توارث سیتوپلاسمی باعث برآورد دقیق‌تری از پارامترهای ژنتیکی صفات رشد بدن در تمام سنین خواهد شد.

کلیدواژه‌ها