تعیین چند شکلی ژن مقاوم به میکسو ویروس ( MX) در مرغان بومی خوزستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
ژن Mx نقش مهمی در پاسخ­های ضد ویروسی مرغ دارد. ژن Mx یک کاندید بالقوه به­عنوان یک نشانگر ژنتیکی مقاوم به ویروس آنفولانزا در مرغ می‌باشد. پژوهش حاضر به­منظور بررسی چندشکلی ژن مقاومت به میکسوویروس(Mx) با استفاده از روش PCR-RFLP در مرغ بومی خوزستان انجام گرفت. به‌طور تصادفی از 100 قطعه مرغ بومی خوزستان از شهرهای (ملاثانی، اندیمشک، شوش) خون‌گیری شد و استخراج DNA از نمونه‏هاانجام شد. واکنش زنجیره‏ای پلیمراز (PCR) برای تکثیر قطعه 299 جفت بازی ژن مقاومت به میگزو ویروس ( Mx) به کمک آغازگرهای اختصاصی صورت گرفت. قطعه تکثیر شده به­وسیله آنزیم برشی HPY8lهضم گردید. فراوانی‏ آلل‏هایA و G در مرغان بومی شوش به­ترتیب 54/0 و 46/0 ، در ملاثانی 85/0 و 15/0و در اندیمشک 57/0 و 47/0 و فراوانی ژنوتیپ‏های AA، GG و AG به‌ترتیب در شوش 40/0، 33/0 و 27/0، در ملاثانی 8/0، 1/0 و 1/0 و در اندیمشک 45/0، 40/0 و 15/0 بود. نتایج نشان داد که فراوانی آلل A بیش­تر از G است به_علاوه، هتروزیگوسیتی مشاهده شده و تعداد آلل موثر نشان داد که میزان تنوع این جایگاه­ها در جمعیت پایین است. با استفاده از آزمون کای مربع (X2) مشخص شد که فراوانی آلل‏ها در این جایگاه ژنی در حالت تعادل هاردی- وینبرگ نمی‏باشد. نتایج این تحقیق پیشنهاد می­داد که ژن MX دارای چندشکلی است و پتانسیل بالایی برای استفاده به عنوان نشانگر ژنتیکی برای مقاومت در برابر آنفولانزای مرغی و بیماری نیوکاسل دارد.

کلیدواژه‌ها