تعیین بهترین تابع توصیف کننده‌‌‌‌ی منحنی شیردهی و وراثت‌پذیری ضرایب آن در گاو نجدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
در این تحقیق به­منظور تعیین بهترین تابع توصیف­کننده‌‌‌‌ی منحنی شیردهی شکم اول در گاو نجدی خوزستان از رکوردهای روزآزمون تولید شیر که طی سال‌های 1369 تا 1392 توسط ایستگاه پشتیبانی گاو نجدی شهرستان شوشتر، جمع آوری شده بود، استفاده شد. رکوردها شامل 2369 داده مربوط به 444 گاو شکم اول بودند. برای تعیین بهترین تابع؛ شش تابع گامای ناقص، ویلمینک، تابع چندجمله‌ای معکوس، تابع لگاریتمی مختلط، تابع کبی و لی دو و تابع رگرسیون چندجمله‌ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. تمام توابع با استفاده از رویه ی PROC NLIN و روش تکرار گاوس نیوتن نرم افزار SAS با رکوردهای روزآزمون تولید شیر برازش داده شدند و سپس نکویی برازش براساس معیارهای ضریب تبیینR2، ضریب تبیین تصحیح شده، میانگین مربعات خطا و ضریب آکائیک با هم مقایسه شدند. نتایج حاصل نشان داد که تابع چندجمله‌ای معکوس توصیف مناسب تری از منحنی شیردهی گاوهای نجدی ارائه داد. مقدار پارامتر‌های a، b،  c به ترتیب 4841/4، 2514/0، 00273/0، و وراثت‌پذیری آن­ها به­ترتیب 120/0 ± 354/0، 11/0 ± 280/0 و 155/0 ± 276/0برآورد شدند. وراثت‌پذیری­های ضرایب منحنی شیردهی در حد متوسط می­باشند. لذا انتخاب بر اساس ضرایب مذکور می­تواند منجر به پیشرفت ژنتیکی شود. ضمن اینکه به­نظر می رسد با تصحیح اثرات محیطی شناخته شده می‌توان وراثت‌پذیری صفات مزبور را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها