نویسنده = محمدتقی بیگی نصیری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روند تغییرات سالانه تبارآمیزی و ارزیابی اثر آن بر صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-39

معصومه شایسته؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ آذر راشدی ده صحرائی


2. اثر درون‏زادآوری بر کمیت و کیفیت شیر گاومیش‏های استان خوزستان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 40-51

معصومه رضایی؛ جمال فیاضی؛ محمدتقی بیگی نصیری


شماره‌های پیشین نشریه